เรื่องเล่า SMEs (เก็บตกหลังเวที) : ขายของจีนใครว่ายาก : สุภาวดี เวศยพิรุฬห์

หากศึกษาจะพบว่าจีนมีอาหารหลัก 8 ตระกูลใหญ่ที่กระจายไปตามมณฑลต่างๆ ที่ตั้งแต่ละภูมิภาคมีสภาพอากาศไม่เหมือนกันมีผลต่อวัฒนธรรมการรับประทาน เช่นเดียวกับ 4 ฤดูกาลมีผลต่อการบริโภค