2 ช่องทางที่จะนำไปสู่ การตลาดยุค 4.0 : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

ช่องทางการตลาดยุคใหม่ (New Marketing Channels)แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่สำคัญคือ ช่องทางออนไลน์(Online Channels) ซึ่งเป็นช่องทางสมัยใหม่ยุคดิจิตอล และ ช่องทางออฟไลน์(Offline Channels) ซึ่งเป็นช่องทางดั้งเดิมที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี

แนวคิดการตลาด 4.0 หรือ Marketing 4.0 จะเป็นการบูรณาการเครื่องมือและช่องทางทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการตลาดที่มุงเน้นบริหารคุณค่าตอบสนองจิตวิญญาณของมนุษย์ (Human Spirit) พร้อมกับหลักการที่ว่า “การทำความดีความถูกต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่ต้องทำ”

ช่องทางการตลาดยุคใหม่ (New Marketing Channels)แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่สำคัญคือ ช่องทางออนไลน์(Online Channels) ซึ่งเป็นช่องทางสมัยใหม่ยุคดิจิตอล และ ช่องทางออฟไลน์(Offline Channels) ซึ่งเป็นช่องทางดั้งเดิมที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี

ช่องทางการตลาดออนไลน์ได้แก่

  • Website เป็นช่องทางออนไลน์ยอดนิยม ธุรกิจโดยทั่วไปมักจะต้องสร้างและออกแบบเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้โดยง่าย มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีช่องทางให้สามารถติดต่อกลับได้ด้วย
  • Social Media เป็นช่องทางออนไลน์ที่สามารถสร้างเครือข่ายสังคมติดตามติดต่อสื่อสารกันได้โดยสะดวกรวดเร็ว แบ่งเป็นสื่อประเภทเนื้อหาสิ่งพิมพ์เช่น Wikipedia, Bloggers, Streaming, eBooks สื่อประเภทแลกเปลี่ยนเช่น YouTube, Flickr สื่อประเภทสนทนาเช่น MSN, Skype, Google Talk สื่อเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Line, Twitter, IG, Google+, LinkedIn เป็นต้น ประโยชน์ของสื่อสังคมก็คือสามารถแสดงความเห็น และส่งต่อได้โดยง่ายและเชื่อมต่อไปยังสื่ออื่นได้อีกหลายช่องทาง สิ่งต้องพึงระมัดระวังก็คือการแสดงความเห็นหรือส่งต่อในทางลบจึงต้องมีการมอนิเตอร์ให้ดี
  • Videos/Clips เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กำลังมาแรง เหตุเพราะการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเป็นเรื่องง่ายต้นทุนต่ำและทำได้อย่างรวดเร็วมีช่องทางหลายช่องทางให้คนได้เข้าไปวิวจนอาจกลายเป็นกระแสการตลาดแพร่กระจายในเวลาอันรวดเร็ว (Viral Marketing)
  • Reviews/Rankings เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายยุคใหม่เข้าไปค้นหาเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ
  • Digital Marketing เช่น Online advertising, Email marketing, Affiliate marketing, Search Engine Optimization ฯลฯ

ช่องทางการตลาดออฟไลน์ได้แก่

  • Traditional Media คือสื่อดั้งเดิมได้แก่ โทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา ก็ยังเป็นช่องทางที่ใช้ประโยชน์และเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมเพราะบางสื่ออาจไม่เหมาะเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไป
  • POS – Point of Sale/POP – Point of Purchase สองคำนี้ต่างกันตรงจุดประสงค์ในการสื่อสาร ถ้าต้องการสื่อสารในมุมส่งเสริมการขายก็เป็น POS ถ้าต้องการสื่อสารในมุมลูกค้าเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อก็เป็น POP รูปแบบวัสดุที่ใช้ก็มักทำเป็นโปสเตอร์ ป้ายประกาศ ป้ายชั้นแสดงสินค้า ป้ายแขวนเพดาน ธงญี่ปุ่น ฯลฯ ติดตั้ง ณ จุดขาย
  • Traditional Below – the – Line Promotions หมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมการขายการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงโดยไม่ผ่านสื่อโฆษณา ได้แก่การจัดกิจกรรมพิเศษ การออกร้าน การเปิดบูธ การออกงานนิทรรศการ การสปอนเซอร์สนับสนุนกิจกรรมหรือรายการ การออกแบบจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การจัดรายการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เป็นช่องทางดั้งเดิมที่เข้าถึงผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย ณ จุดขาย
  • Shop/Store/Kiosk ร้านค้า โชว์รูมเป็นช่องทางออฟไลน์ที่สำคัญมากครอบคลุมถึงการตกแต่งร้าน บรรยากาศการสร้างประสบการณ์น่าประทับใจ การสื่อสารภายในร้าน การจัดแสดงสินค้า การต้อนรับ การให้บริการของพนักงาน ความสะดวกในการเข้าออก ฯลฯ
  • Direct Marketing เป็นการตลาดโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายไปยังผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย สิ่งสำคัญก็คือข้อมูลของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย (Database) วิธีการทำตลาดที่นิยมก็คือ Telemarketing, Direct Mails เป็นต้น

การเลือกและบูรณาการทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างเหมาะสมทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่องทางออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือผู้บริโภคเข้าถึงได้โดยสะดวกทุกที่ทุกเวลาประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ช่องทางออฟไลน์เป็นช่องทางดั้งเดิมที่ยังใช้ประโยชน์ได้ดีสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย

==================================================

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ