Startup Corner ตอนที่ 12 : 6 การบ้านที่ต้องทำก่อนการระดมทุน ตอนที่ 2/3

ในตอนที่แล้วเราว่าถึงการบ้านสองสิ่งที่ต้องทำก่อนการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาด สินค้า และความคิดของลูกค้า รวมไปถึงการวาง concept ให้เข้าใจง่ายในการ pitching ของ Startup ที่เรากำลังจะทำ วันนี้เราจะมาลงลึกกันในเรื่องวิธีการ presentation ว่าต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นการบ้านชิ้นที่สาม สี่ และ ห้านั้นเอง