Platform…ความสำเร็จ : สมคิด ลวางกูล

ฉบับที่แล้ว…ผมพูดถึงความจริงที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือ…โลกมันเปลี่ยนไป…เขาเรียกว่า…Platform ของโลกมันเปลี่ยนใหม่…ถ้าเราจะตามโลกให้ทัน…Platform คือรูปแบบ…เราก็ต้องเปลี่ยน Platform ตาม…