4 P หลบไป การตลาดยุคใหม่ต้อง “P2C” : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

ธุรกิจสตาร์ทอัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคสตาร์ทอัพคือทำธุรกิจผ่านเทคโนโลยีมักออกมาในรูปแบบของการแก้ปัญหาน่าปวดหัวของลูกค้า เช่นอูเบอร์แท็กซี่ แกร็บแท็กซี่ การจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบิน แนะนำร้านอาหารจองคิวร้านอาหาร การสมัครการเคลมประกันภัย ฯลฯ เป็นโอกาสให้เกิดธุรกิจหรือบริการที่ตรงใจตรงตามความต้องการของลูกค้าอีกมากมาย

บริการ 4.0 (Service 4.0) : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

การแข่งขันด้านบริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลากรผู้ให้บริการเท่านั้น การสร้างนวัตกรรมการบริการ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมที่เชื่อมต่อเข้าถึงลูกค้า พรมแดนหรือพื้นที่บริการหมดความหมายไป การเข้าถึงบริการมุ่งสู่การให้บริการแบบทุกที่ทุกเวลา (Omni Service) ไม่มีข้อจำกัดเรื่องกลางวันกลางคืน

CG การกำกับดูแลกิจการที่ดี : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

บริษัทจดทะเบียนฯที่มีกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ CG จะมีโครงสร้างและกระบวนการสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2 ช่องทางที่จะนำไปสู่ การตลาดยุค 4.0 : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

ช่องทางการตลาดยุคใหม่ (New Marketing Channels)แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่สำคัญคือ ช่องทางออนไลน์(Online Channels) ซึ่งเป็นช่องทางสมัยใหม่ยุคดิจิตอล และ ช่องทางออฟไลน์(Offline Channels) ซึ่งเป็นช่องทางดั้งเดิมที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี